Termes i condicions de compra

1. COMANDES.

2. PREUS.

3. PAGAMENTS.

4. ENVIAMENTS.

5. DEVOLUCIONS.

6. GARANTIES.

7. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

8. FORÇA MAJOR.

9. SUBMISSIÓ.

VadeVasos.com© és una marca registrada i VadeVasos.com l’usa amb l’autorització del propietari de la marca.

Totes les operacions que realitzi amb VadeVasos.com, estan subjectes als “Termes i condicions de compra” exposades en aquest document. Si algun aspecte no estigués contemplat en aquest document, aquest serà regulat segons la legislació vigent a Espanya. La comanda formulada pel client implica el seu acord i acceptació dels presents “Termes i condicions de compra”. Cap estipulació feta pel client sobre aquestes condicions pot diferir de les establertes per VadeVasos.com.

Tota la informació que figura a la pàgina web www.vadevasos.com referents als articles, les seves característiques, preus i condicions de compra incloent les formes i condicions d’enviament i pagament podran ser modificades per VadeVasos.com en qualsevol moment i sense previ avís. Alguns aspectes dels “Termes i condicions de compra” podran ser canviats per conveni especial entre el client i VadeVasos.com sempre sota el consentiment de VadeVasos.com.

1) COMANDES:

La realització d’una comanda a VadeVasos.com suposa l’acceptació per part del client d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir de les d’VadeVasos.com si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per VadeVasos.com.

Tot comanda realitzada a la web de VadeVasos.com s’entendrà com a sol·licitud de compra en ferm pel client.

Una comanda no és definitiva fins que és acceptada per VadeVasos.com.

S’entén que el client, en el moment de realitzar la comanda, ha llegit, entès i acceptat lliurement les presents condicions marcant la corresponent casella disponible a aquest efecte.

VadeVasos.com es reserva el dret d’acceptar o denegar, segons el seu propi criteri, qualsevol sol·licitud de compra, ampliació, renovació, modificació o canvi de qualsevol dels articles exposats a la seva pàgina web.

El client afirma que les seves dades personals, de pagament i d’enviament proporcionades a VadeVasos.com són reals i fiables. En cas que VadeVasos.com comprovés que alguna o part d’aquestes dades fossin falses, la compra serà automàticament anul·lada i el client no podrà reclamar cap devolució referent a les despeses derivades de la gestió.

En cas que el client proporcioni les dades d’una tercera persona o entitat en fer la compra, el mateix client serà l’únic responsable que aquesta tercera persona o entitat conegui i accepti expressament aquesta situació. Tota la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se per aquest fet recauran totalment sobre el client, eximint a VadeVasos.com de qualsevol responsabilitat.

Qualsevol indicació o consulta que el client realitzi en els apartats destinats a comentaris a la comanda o comunicacions posteriors seran preses com a merament informatives i no condicionaran en cap cas la compra efectuada (els articles demanats, la forma de pagament, els terminis d’enviament, el lliurament i, per extensió, qualsevol de les presents condicions de compra).

Així mateix VadeVasos.com es reserva el dret a retenir una comanda a l’espera de qualsevol informació que necessiti del client. Els terminis d’enviament s’endarreririen en relació al temps que transcorri abans que el client respongui.

2) PREUS:

Els preus dels articles publicats a la pàgina web són vàlids excepte en cas d’error tipogràfic i únicament per comandes realitzades a través de la web de VadeVasos.com. Tots els preus són amb l’IVA inclòs. Les despeses d’enviament i instal·lació no estan inclosos.

El preu dels articles així com qualsevol de les seves característiques podran ser objecte de revisió per part d’VadeVasos.com en qualsevol moment sense tenir l’obligació de notificar aquestes modificacions al client per mitjans que no siguin l’exposició d’aquests canvis a la seva pàgina web. D’altra banda, un cop efectuada la compra d’un article, VadeVasos.com es compromet a mantenir el preu vigent al client en el moment que realitzi la comanda.

Els preus que VadeVasos.com mostra a la seva pàgina web www.VadeVasos.com inclouen el 18% d’IVA (impost sobre el valor afegit) i és aplicable únicament als clients que resideixin actualment en les zones d’aplicació específiques per aquest impost que la situació del client així ho requereixi, respectant en qualsevol cas, les lleis espanyoles i europees referents a aquest. A part dels impostos en la venda, els sistemes duaners de cada país imposar les càrregues impositives corresponents.

A causa del seu règim fiscal especial, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant les compres realitzades per residents d’aquests territoris estan exempts del pagament de l’IVA (les despeses d’oficina de duanes i els impostos d’importació no estan inclosos en el preu de l’article ni el preu d’enviament).

3) PAGAMENTS:

El pagament dels productes s’efectuarà mitjançant alguna de les següents formes de pagament: amb targeta de crèdit/dèbit, transferència prèvia a l’enviament o a través de Paypal©.

El client és responsable del pagament de factures encara que un tercer intervingui en nom del client, per tant la responsabilitat en facilitar les dades d’autenticació, accés o identificació a un tercer és única i exclusivament del client.

En cas que es produís alguna devolució d’un càrrec efectuat a la targeta de crèdit i la causa de devolució no és per error directament imputable a VadeVasos.com, l’import cobrat al client tindrà una tarifa addicional d’un 5% sobre el valor de l’import retornat , que confirmaran les despeses ocasionades tant de comissions bancàries com de gestió del cobrament. Aquest import serà cobrat al client en els terminis i formes que VadeVasos.com consideri oportuns.

En qualsevol cas VadeVasos.com es reserva el dret a declinar una comanda o modificar la forma de pagament segons consideri oportú.

El client rebrà per correu electrònic, juntament amb la sol·licitud de la seva comanda, la informació necessària per poder realitzar la transferència o l’ingrés per l’abonament corresponent.

En el moment de realitzar el pagament el client haurà d’indicar en el concepte del document bancari el número de comanda, incloent també, si és possible, el seu nom i cognoms. Haurà de realitzar l’ingrés o transferència durant els 5 dies posteriors a la data de sol·licitud de la comanda per evitar problemes en la seva validació i localització.

Les transferències dins el territori espanyol solen trigar 1 o 2 dies en fer-se efectives. En qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament de gestió tingui la confirmació bancària del pagament.

El pagament de l’import de la compra ha de ser rebut per VadeVasos.com lliure de comissions bancàries o altres despeses derivades de la transacció.

A més del que disposa l’apartat anterior, s’ha de tenir en compte de realitzar el pagament de les seves compres en EUROS i que totes les possibles comissions bancàries de canvi de moneda aniran a càrrec del client.

En realitzar una transferència internacional, el client haurà d’indicar sempre al seu banc que serà ell qui es farà càrrec de les comissions bancàries i despeses derivades de la transacció. Si no és així, VadeVasos.com pot aturar l’enviament de la seva comanda en no rebre la quantitat íntegra de l’import de la compra.

3.1) PAGAMENT AMB TARGETA:

En el pagament mitjançant càrrec en targeta de crèdit, l’operació és autoritzada per l’entitat emissora de la targeta del client mitjançant connexió a través de la passarel·la de pagaments (TPV virtual Cyberpac) de CAIXABANK SA. El client accedirà a un entorn controlat en el qual proporcionarà directament a l’entitat bancària les dades de la targeta i el connectarà amb el seu banc/caixa per autoritzar l’operació. D’aquesta manera el pagament s’efectuarà de forma directa, legítima i segura mantenint la privacitat de la informació de la targeta en tot moment.

La confidencialitat de les seves dades està plenament garantida, tant pel que fa a les seves dades personals com als de les targetes de crèdit per a la realització dels pagaments. VadeVasos.com no emmagatzema cap informació de la targeta a la seva web, ja que tota la informació de la targeta s’introdueix directament al TPV virtual.

Atès que la legislació específica de cada país respecte a les responsabilitats del client sobre el pagament dels productes adquirits mitjançant el pagament per targeta de crèdit poden diferir de les espanyoles, únicament els clients residents en territori espanyol podran abonar les seves compres mitjançant aquesta forma de pagament. S’admet el cobrament a través de la majoria de targetes de crèdit (VISA, MASTERCARD i JCB).

El frau amb targeta de crèdit és un delicte i VadeVasos.com prendrà accions judicials contra tot aquell que realitzi o intenti fer una transacció fraudulenta o estafa.

3.2) PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA:

Les transferències s’han de fer a VadeVasos.com al nostre número de compte bancari. Per facilitar el seguiment, si us plau, indiqui’ns en el concepte de la transferència el número de comanda de la qual vol realitzar el pagament. És fonamental que recordi això, ja que VadeVasos.com reconeixerà i localitzarà el pagament mitjançant aquest número de comanda. En ofertes que estan condicionades a certes dates, el pagament s’haurà de rebre en les dates establertes, si no, no serà vàlid.

3.3) PAGAMENT MITJANÇANT PAYPAL:

El client pot seleccionar aquesta forma de pagament per a abonar les compres. En fer-ho se’l connectarà amb l’entorn PayPal on s’haurà d’identificar com a usuari i finalitzar el pagament. Així mateix, en cas de no disposar de compte a PayPal el client podrà fer ús igualment de la passarel·la de pagament per efectuar l’abonament mitjançant targeta de crèdit.

4) ENVIAMENTS:

Les despeses d’enviament s’inclouen a part al final de la comanda i seran d’import variable segons la destinació.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició del client i aquest hagi signat el document de recepció d’entrega. Correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció d’entrega.

VadeVasos.com no es compromet a realitzar cap enviament urgent. Els terminis de lliurament oferts per VadeVasos.com són a títol orientatiu i VadeVasos.com s’esforçarà a complir-los. Tanmateix, la seva demora no implicarà l’anul·lació de la comanda ni indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel client en la seva comanda queda sense efecte per l’aplicació del punt 1 d’aquestes condicions legals.

VadeVasos.com no pot garantir l’estoc permanent dels productes oferts, poseu-vos en contacte amb nosaltres per confirmar estoc. Els terminis de lliurament són vàlids a partir de la confirmació d’estoc.

VadeVasos.com tractarà d’enviar sempre els productes per transport d’àmbit nacional. No obstant això, es reserva el dret de enviar-los pel mitjà que consideri oportú si així fos necessari per complir els seus compromisos. El preu de l’enviament de la comanda estarà reflectit a l’hora de realitzar el mateix.

VadeVasos.com es reserva el dret d’enviar les comandes per terminis. En aquest cas les despeses d’enviament a partir del segon termini seran a càrrec d’VadeVasos.com. En el cas que es produís trencament d’estoc d’algun producte (més de 30 dies des de la data de comanda), el nostre departament d’atenció al client, advertirà al client donant la possibilitat d’anular la comanda o canviar-la.

5) DEVOLUCIONS:

VadeVasos.com no acceptarà devolucions transcorreguts 7 dies naturals des de la data de lliurament. En el cas de produir-se la devolució dins d’aquest termini, el client es farà càrrec de les despeses directes de la devolució, que es fixen en un 10% del preu del producte, amb un mínim de 25 €.

VadeVasos.com no acceptarà devolucions si el producte no es presenta en perfectes condicions.

VadeVasos.com no acceptarà devolucions si els embalatges del producte no són els originals i aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original s’ha de protegir de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives.

Per les seves característiques especials, VadeVasos.com no acceptarà devolucions dels següents productes: consumibles, suports, productes no habituals específics per al client, productes desenvolupats a mida per al client, i serveis.

Tota devolució haurà d’estar prèviament autoritzada per VadeVasos.com. Per això el client haurà de demanar a VadeVasos.com l’autorització corresponent per realitzar la devolució, mitjançant un correu electrònic a info@vadevasos.com indicant el motiu de la devolució i el número d’albarà o factura.

Una vegada que el client hagi rebut l’autorització farà arribar els productes a la direcció especificada per VadeVasos.com. La devolució s’ha de fer a l’adreça C/Alacant 43-45, 17005 de Girona (GIRONA). Les despeses de l’enviament aniran a càrrec del client.

6) GARANTIES:

Tots els productes comercialitzats per VadeVasos.com gaudeixen del període de garantia exposat en el producte o la que estableix el fabricant (en aquest cas és el fabricant l’encarregat de suportar la garantia dels mateixos).

La garantia cobreix tant el servei tècnic com les peces a substituir, exceptuant aquells casos en què VadeVasos.com o el fabricant estipulin altres termes.

La garantia quedarà invalidada sota les següents circumstàncies:

  • Cops i/o transport inadequat.
  • No atenir-se a les instruccions d’ús i maneig.
  • Instal·lacions defectuoses i/o errors d’instal·lació.
  • Instal·lació i/o connexió d’elements perifèrics no compatibles amb el producte.
  • Tensió d’alimentació incorrecta.
  • Manipulació del producte per personal diferent del servei tècnic del fabricant o manipulació de qualsevol precinte o etiqueta d’identificació/control.
  • Danys deguts a fenòmens o catàstrofes naturals com tempestes, inundacions, llamps, terratrèmols, incendis, etc. (afectin o no al subministrament elèctric).

VadeVasos.com es compromet a agilitzar el més urgent possible les reparacions, sempre depenent del servei tècnic del fabricant.

La classificació de l’avaria i si queda o no coberta per la garantia, correspondrà a VadeVasos.com o al servei tècnic del fabricant.

Tota reparació haurà d’estar autoritzada per VadeVasos.com o el fabricant. Per això el client haurà de demanar la corresponent autorització a VadeVasos.com mitjançant correu electrònic a info@vadevasos.com indicant, el més detalladament possible, el problema que presenta el producte.

Totes les intervencions en període de garantia es realitzaran a les instal·lacions que VadeVasos.com o el fabricant considerin oportunes.

Una vegada que el client hagi rebut l’autorització haurà embalar correctament els productes i els farà arribar a la direcció especificada per VadeVasos.com o el fabricant. Les despeses d’aquest transport correran a càrrec del client.

VadeVasos.com retornarà el producte al client una vegada reparat:

  • A ports pagats estant en garantia (depenent del fabricant)
  • A ports deguts si està fora de garantia (afegit a l’import de la reparació)
  • Amb transferència prèvia de 30 € (en concepte de despeses de verificació) si encara estant en garantia no presentava cap avaria més les despeses d’enviament

VadeVasos.com manifesta i garanteix que pot vendre productes propis i de tercers a través de la seva pàgina web www.VadeVasos.com i que està en possessió dels suficients mitjans (tant en equipament tècnic com en disposició de serveis) per al complet procés de venda.

Les minves en funcionalitat dels articles, a causa de les limitacions de concepció dels mateixos, de la seva ubicació o de la seva instal·lació també estan excloses de la cobertura d’aquesta garantia.

Els productes disposen de la garantia que ofereix el fabricant en cada cas. La cobertura d’aquesta garantia dependrà igualment del fabricant i del model de producte. En última instància serà d’aplicació l’establerta per les lleis espanyoles.

Qualsevol oferta tant per VadeVasos.com com pel fabricant del producte deixarà de ser efectiva si el personal d’VadeVasos.com comprova la manipulació per part del client de les característiques del producte, el seu desmuntatge o en cas de trencament dels precintes de seguretat disposats a aquest efecte.

El client serà responsable, llevat que s’estipuli el contrari entre les parts, de les despeses de transport, telefòniques, de gestions i altres derivades de devolucions o reclamacions durant el període de garantia.

En qualsevol cas, VadeVasos.com es reserva el dret de no acceptar la devolució d’un producte depenent de l’estat en què sigui retornat.

Els riscos sobre la integritat dels productes es transfereixen al client en el moment del lliurament al seu destí. El client es compromet a la custòdia i conservació dels productes i, si cal, a subscriure les assegurances pertinents per tal de cobrir els desperfectes i sinistres susceptibles de ser ocasionats als productes.

VadeVasos.com garanteix que les transaccions d’informació efectuada a través dels formularis de les pàgines de comandes són totalment segures dins de l’actual marc tecnològic. En els formularis de compra, totes les operacions que impliquin la transmissió de dades personals, bancàries o de targetes de crèdit es realitzen utilitzant un entorn segur. VadeVasos.com utilitza un servidor amb encriptació basat en la tecnologia d’alta seguretat SSL (“Secure Socked Layer”) de 128 bits per la qual cosa tota la informació que el client ompli en els formularis viatge xifrada a través de la xarxa de forma més segura.

7) LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT:

LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN AQUEST LLOC PER VadeVasos.com ÉS A TÍTOL INFORMATIU I PER TANT VadeVasos.com NO ACCEPTA CAP RESPONSABILITAT SOBRE EL SEU CONTINGUT (com podria ser l’adequació d’un producte per a un determinat propòsit). AIXÍ MATEIX, VadeVasos.com NO GARANTEIX QUE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN AQUEST LLOC SIGUI TOTALMENT FIABLE, COMPLETA O ACTUAL.

Excepte en els casos en què s’indiqui expressament, ni VadeVasos.com ni cap dels seus directors o empleats seran responsables dels possibles danys derivats de l’ús d’aquest lloc. En concret no seran responsables dels possibles danys causats a persones i/o coses, ni de la pèrdua total o parcial de dades i informació, ni de les despeses i/o pèrdues de beneficis que es puguin produir per l’ús dels productes que comercialitza VadeVasos.com.

VadeVasos.com no és responsable dels continguts d’altres pàgines web enllaçades a aquest lloc. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines corresponen exclusivament al client que s’haurà de regir pels termes i condicions d’utilització de les mateixes.

Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats per VadeVasos.com poden variar sense previ avís.

8) FORÇA MAJOR:

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

9) SUBMISSIÓ:

VadeVasos.com espera que els desacords que puguin sorgir es resolguin de manera amistosa. Quan això no sigui possible, el client es sotmet expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona (Catalunya) per a la seva resolució.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies